Nhảy đến nội dung
x
Học kỳ dự thính 2/2020-2021 - Thời khoá biểu học (Đợt 1, Đợt 2) - bắt đầu từ 09.08.2021

- Sinh viên xem chi tiết lịch học ở file đính kèm.

- Sinh viên sử dụng tài khoản email do Trường cấp (MSSV@student.tdtu.edu.vn) để đăng nhập vào tài khoản lớp học trực tuyến trong Classroom và liên kết với phòng học qua Google Meet.

[CĐ] Khối lớp 196 - Thời khóa biểu và danh sách chia nhóm học ở học kỳ 2/2020-2021, bắt đầu từ ngày 22/02/2021

*Lưu ý:                            
- Tuần 26: bắt đầu từ ngày 22/02/2020
- Tuần 36: từ ngày 03/05 đến ngày 09/05/2021; SV thi kết thúc môn đợt 1                                
- Tiết bắt đầu ở cơ sở Bình Thạnh: Tiết 1 bắt đầu lúc 7h15; tiết 7 bắt đầu lúc 12h30                            
- Tiết bắt đầu ở cơ sở Quận 7: Tiết 1 bắt đầu lúc 6h50; tiết 7 bắt đầu lúc 12h30                            
                        
* Các ngày nghỉ không xếp lịch học trong thời khóa biểu gồm:
- Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: 21/04/2021 (Thứ 4 - tuần 34)

Subscribe to Lịch học-Lịch thi