Nhảy đến nội dung
x

Danh sách xét đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 ( Chính Thức)

1/ Danh sách chính thức đủ điều kiện dự thi: sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm.

2/ Thông báo nộp học phí ôn tập và thi tốt nghiệp file đính kèm.

3/ Thời hạn sinh viên phản hồi danh sách chính thức đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đến Phòng Đào tạo: hết ngày 26/05/2022 tại đây