Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2024

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp

Sinh viên Cao đẳng được dự thi tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

  • Đã hoàn tất chương trình học và có điểm tổng kết của tất cả các môn học đạt từ 5.0 điểm trở lên;
  • Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
  • Vẫn còn trong quỹ thời gian được dự thi tốt nghiệp tuân theo quy chế đào tạo (xem chi tiết mục 2).

2. Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo

Trình độ Cao đẳng áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2017

Trình độ Cao đẳng áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2018 và 2019

Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình cao đẳng (thời gian tối đa hoàn thành các môn học và môn thi tốt nghiệp)không quá 06 năm và số lần dự thi lại môn thi tốt nghiệp có điểm dưới 5.0 là không quá 03 lần.

Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình cao đẳng (thời gian tối đa hoàn thành các môn học và môn thi tốt nghiệp)không quá 05 năm và số lần dự thi lại môn thi tốt nghiệp có điểm dưới 5.0 là không quá 03 lần.

3. Đối tượng xét dự thi tốt nghiệp đợt thi tháng 01/2024

  • Sinh viên các lớp 176, 186 có bảo lưu, gia hạn tiến độ đào tạo;
  • Sinh viên các lớp 196 còn nợ môn thi tốt nghiệp ở các đợt thi trước và có số lần thi lại tốt nghiệp không quá 03 lần;
  • Sinh viên các lớp 196 vừa hoàn tất việc trả nợ môn học tính đến thời điểm tháng 11/2023.

4. Các môn thi tốt nghiệp

  • Sinh viên thi lần đầu thi 3 môn: Chính trị - Lý thuyết nghề - Thực hành nghề
  • Sinh viên thi lại: chỉ thi những môn có điểm dưới 5.0

5. Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp

Nội dung

Thời gian

Nộp đơn đăng ký dự thi và xác nhận hạnh kiểm

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2023
  + 
Trực tiếp tại Phòng Tư vấn học đường, E0001, địa chỉ số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7.

  + Gửi qua bưu điện đến: Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Phòng Tư vấn học đường, E0001,  số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Xét dự thi tốt nghiệp

- Công bố danh sách dự kiến và phản hồi: từ ngày  11/12  đến ngày 17/12/2023

Đóng lệ phí tốt nghiệp và bìa tốt nghiệp

- Lệ phí ôn và thi:

   + Nếu 1 SV dự thi lệ phí là 1.500.000 đ/SV/môn

   + Nếu từ 2 đến 5 SV dự thi lệ phí là 750.000 đ/SV/môn

   + Nếu trên 6 SV dự thi lệ phí là 500.000 đ/SV/môn

- Đóng từ ngày 25/12 đến ngày 29/12/2023 (sẽ có thông báo chi tiết sau)

Thời gian ôn thi

- Dự  kiến tổ chức từ ngày 18/12  đến ngày 29/12/2023

Nội dung thi và hình thức thi

- Xem chi tiết tại đây

Thi tốt nghiệp

-  Dự kiến tổ chức ngày 17/01/2024  và ngày 18/01/2024 (lịch thi chi tiết công bố sau)

Chấm thi

-  Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 29/01/2024

Kết quả thi và xét tốt nghiệp

- Công bố kết quả thi và nộp đơn phúc khảo: từ ngày 30/01 đến ngày 20/02/2024

- Chấm phúc khảo và công bố: từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2024 (nếu có)

- Công bố danh sách chính thức tốt nghiệp 29/02/2024

6. Công nhận tốt nghiệp và đánh giá xếp loại tốt nghiệp

Nội dung

Cách tính

Công nhận tốt nghiệp

 

- Kết quả thi tốt nghiệp từng môn đạt từ 5.0 điểm trở lên;

- Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên và không  bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Đã hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí, lệ phí có liên quan cho Trường.

Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp

ĐTN = (3xĐTB + 2xĐTNTH + ĐTNLT) / 6

Trong đó:

+ ĐTN: Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp;       + ĐTB: Điểm trung bình chung toàn khóa học

+ ĐTNTH: Điểm thi thực hành nghề nghiệp;      + ĐTNLT: Điểm thi lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Xếp loại tốt nghiệp

 

a) Các mức xếp loại tốt nghiệp:

Xếp loại tốt nghiệp

Điểm đánh giá xếp loại tốt nghiệp

Xuất sắc

Từ 9.0 đến 10.0

Giỏi

Từ 8.0 đến 8.9

Khá

Từ 7.0 đến 7.9

Trung bình khá

Từ 6.0 đến 6.9

Trung bình

Từ 5.0 đến 5.9

b) Sinh viên có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ “Giỏi trở lên” và không có môn thi tốt nghiệp nào phải thi lại sẽ bị giảm đi một mức xếp loại nếu:

 - Có một môn học trở lên trong khóa học phải thi lại, học lại (không tính môn học điều kiện; môn học được miễn trừ)

 - Bị Nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

c) Sinh viên có môn thi lại tốt nghiệp thì xếp loại tốt nghiệp như sau:

 - Thi lại tốt nghiệp 01 môn được xếp loại tốt nghiệp cao nhất là loại Khá;

 - Thi lại tốt nghiệp 02 môn hoặc 01 môn thi lại 02 lần được xếp loại tốt nghiệp cao nhất là loại Trung bình khá;

 - Các trường hợp thi lại tốt nghiệp không thuộc 02 trường hợp trên thì xếp loại tốt nghiệp cao nhất là loại TB.