Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch tổ chức xét học vụ trình độ cao đẳng năm học 2020-2021

Kế hoạch tổ chức xét học vụ trình độ cao đẳng năm học 2020-2021

Do tình hình dịch Covid – 19 bùng phát từ tháng 5/2021, một số môn học thực hành học kỳ 2, năm học 2020 – 2021 mới hoàn thành trong năm 2022. Ban CĐTH – TCCN tổ chức xét học vụ cho năm học 2020-2021.

 1. Đối tượng xét học vụ

STT

Bậc

Khối lớp

Kỳ xét học vụ

1

Cao đẳng

186

Học kỳ 5 (Học vụ năm cuối)

2

Cao đẳng

196

Học kỳ 3 và 4 (Học vụ năm 2)

 1. Thời gian đào tạo tối đa được trích từ Quy chế đào tạo: Thời gian tối đa để hoàn thành chương trình học và thi tốt nghiệp: 6 năm tính từ thời điểm nhập học và số lần dự thi lại môn thi tốt nghiệp có điểm dưới 5.0 là không quá 03 lần
 2. Hình thức xét học vụ
  • Điều chỉnh tiến độ học (ở lại lớp) khi SV thuộc các diện sau:
 • Có điểm trung bình chung năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy từ 4.0 đến 4.9;
 • Lưu ý:
  • SV bị điều chỉnh tiến độ học phải hoàn thành tất cả các học phần chưa đạt yêu cầu mới được Trường xem xét cho học tiếp các học phần tiếp theo.
  • Thời gian điều chỉnh tiến độ học vẫn được tính vào thời gian tối đa để hoàn thành chương trình học theo Quy chế đào tạo.
  • Buộc thôi học khi HSSV thuộc các diện sau:
 • Có điểm trung bình chung năm học hoặc điểm trung bình chung tích lũy dưới 4.0;
 • Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học theo quy định của Trường.
 • Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình hoặc đã hết số lần được dự thi tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo nhưng điểm thi tốt nghiệp vẫn chưa đạt yêu cầu.
 • Nợ học phí của năm học trước.

Lưu ý: Sinh viên chưa rõ về kết quả học tập hay kết quả rèn luyện và sinh viên thuộc diện điều chỉnh tiến độ học tập hay buộc thôi học làm đơn cứu xét (theo mẫu) gửi Phòng Đào tạo

 1. Kế hoạch xét học vụ dự kiến:

STT

Nội dung công việc

Thời gian dự kiến

1

Công bố kết quả xét học vụ dự kiến:

 +  Năm học cuối khóa 186

 +  Năm 2 Khóa 196

18/05/2022

2

Nhận đơn cứu xét, tại Phòng Đào tạo

18/05 -> 23/05/2022

3

Phòng đào tạo thông báo kết quả sau phản hồi danh sách xét học vụ đến HSSV/Ngành/Giáo viên chủ nhiệm

25/05/2022

4

Công bố kết quả xét học vụ chính thức

03/06/2022