Nhảy đến nội dung
x

[CĐ] Thời khoá biểu học kỳ 2/2019-2020 có điều chỉnh và áp dụng từ ngày 11.05.2020

 

Lưu ý:

   
_Tuần 37: bắt đầu từ ngày 11/05/2020
_ Tiết bắt đầu ở cơ sở Bình Thạnh:
    + Trệt + Tầng 1,2,3: tiết 1 bắt đầu lúc 7h00; tiết 7 bắt đầu lúc 12h30
    + Tầng 4,5,6: tiết 1 bắt đầu lúc 7h30; tiết 7 bắt đầu lúc 13h00
_Tiết bắt đầu ở cơ sở Quận 7:
    +Tòa nhà B: tiết 1 bắt đầu lúc 6h50; tiết 7 bắt đầu lúc 12h30; sinh viên gửi xe ở Hầm nhà thi đấu hoặc bãi ngoài trời
    +Tòa nhà D: tiết 1 bắt đầu lúc 7h10; tiết 7 bắt đầu lúc 12h50; sinh viên gửi xe ở tòa nhà D
_ Danh sách chia nhóm tất cả các môn học: sinh viên xem ở file đính kèm
_ Thời khoá biểu học kỳ 2/2019-2020 sẽ được cập nhật trong Cổng thông tin sinh viên; sinh viên vào Cổng thông tin để xem lịch từ ngày 16/05/2020.