Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) - Đợt thi tháng 8/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9/2018

- Thời gian phản hồi danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9 đến hết ngày 17/9/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp chính thức: từ ngày 21/9/2018