Nhảy đến nội dung
x

Danh sách phân công phòng thi tốt nghiệp

Ban CĐTH-TCCN thông báo danh sách sinh viên được phân công vào phòng thi tốt nghiệp và bảng phân công phòng thi tốt nghiệp đợt tháng 11/2022 ở file đính kèm.