Nhảy đến nội dung
x

[TC 3 năm] Khối lớp 15CD103, 15CL103, 15CH103, 15CS013 - Danh sách xét dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 9/2018

Lưu ý:

- Thời hạn phản hồi danh sách đủ điều kiện dự thi: đến hết ngày 14/8/2018 tại Phòng 010 (gặp cô Hiền hoặc thầy Lương)