Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Khối lớp 176,175 - Thời khóa biểu học trả nợ môn đợt tháng 8.2018

Ghi chú:

- Tuần 50: bắt đầu Từ ngày 13/8/2018- 19/8/2018, Tuần 51: 20/8/2018 - 26/8/2018

- Ca 1: 7h15 → 9h10; Ca 2: 9h30 → 11h20; Ca 3: 12h30 → 14h25; Ca 4: 14h45 → 16h35

- Quy định khảo thí:

  • HSSV phải tham dự lớp học đầy đủ, có tổ chức điểm danh như chính khóa, không được vắng bất kì buổi học nào (vắng 1 buổi sẽ bị cấm thi)
  • HSSV làm 1 bài kiểm tra trong quá trình học (1 bài hệ số 2). Hình thức kiểm định phù hợp với từng môn học và điểm tối đa SV đạt được là 5.0 điểm.
  • Trường chỉ tổ chức thi kết thúc môn 01 lần duy nhất và tính điểm tối đa là 5.0 cho những HSSV có kết quả làm bài là “đạt”
TT Ngành học/ lớp Mã môn học Tên môn học Số tiết Thứ  Ca Tuần học Phòng  Số tuần học Ngày
bắt đầu
Ngày
 kết thúc
Giáo viên giảng dạy Số bài kiểm tra
1 Điện CN 17601003 Giải tích mạch điện 15 7,CN 1,2 50-51 206 2 18/08/2018 25/08/2018 Trần Ngọc Bình 1
2 Điện CN 17608001 Linh kiện điện tử 10 5,6 1,2 51 101 1 23/08/2018 24/08/2018 Huỳnh Tấn Đệ 1
3 Điện CN 17608002 Thực tập điện tử 5 5 3,4 51 101 1 23/08/2018 23/08/2018 Huỳnh Tấn Đệ 1
4 Đồ họa 17602010 Corel Draw 5 3 1,2 51 204 1 21/08/2018 21/08/2018 Nguyễn Thu Hương 1
5 Đồ họa 17602011 Photoshop 10 5,6 1,2 51 204 1 23/08/2018 24/08/2018 Hà Thị Thúy Hằng 1
6 Kế toán
Marketing
17613008 Kinh tế vĩ mô 15 2,3,6 1,2 51 207 1 20/08/2018 24/08/2018 Vũ Phạm Tín 1
7 Kế toán
Marketing
17603003 Nguyên lý kế toán 5 4 3,4 51 207 1 22/08/2018 22/08/2018 Trần Thị Hồng Vân 1
8 Kế toán 17603002 Luật kinh tế  0 2 1,2 51 P.10 1 20/08/2018 20/08/2018 Nhận đề cương 1
9 Marketing 17613005 Nguyên lý quản trị 5 2 3,4 51 207 1 20/08/2018 20/08/2018 Vũ Phạm Tín 1
10 Nhà hàng 0513002 Tâm lý khách du lịch 0 2 1,2 51 P.10 1 20/08/2018 20/08/2018 Nhận đề cương 1
11 Tiếng anh,
 Khách sạn
17606006 Cơ sở văn hóa Việt Nam 0 2 1,2 51 P.10 1 20/08/2018 20/08/2018 Nhận đề cương 1
12 Tiếng anh 17606035 Địa lý tài nguyên du lịch 0 2 1,2 51 P.10 1 20/08/2018 20/08/2018 Nhận đề cương 1
13 Tiếng anh 17611011 Đọc 2 5 2 3,4 51 208 1 20/08/2018 20/08/2018 Phạm Thị Hòa 1
14 Tiếng anh 17611006 Kỹ năng hỗ trợ 5 4 3,4 51 208 1 22/08/2018 22/08/2018 Hoàng Khắc Huy 1
15 Tiếng anh 17611008 Nghe - Nói 2 15 2,4,6 1,2 51 208 1 20/08/2018 24/08/2018 Phạm Thị Hòa 1
16 Tiếng anh 17611023 Thương mại tổng quát 10 4,5 3,4 51 208 1 22/08/2018 23/08/2018 Đỗ Thị Hoa Quyên 1
17 Tiếng anh 17611014 Viết 2 15 3,5,7 1,2 51 208 1 21/08/2018 25/08/2018 Đỗ Thị Hoa Quyên 1
18 Tin học 17607006 Cơ sở dữ liệu 5 2 1,2 51 209 1 20/08/2018 20/08/2018 Doãn Xuân Thanh 1
19 Tin học 17607005 Kỹ thuật lập trình 5 5 1,2 51 204 1 23/08/2018 23/08/2018 Doãn Xuân Thanh 1
20 Tin học 0914006 Lắp ráp cài đặt 5 6 1,2 51 203 1 24/08/2018 24/08/2018 Lê Viết Thanh  1
21 Tin học 17607020 Đồ họa ứng dụng/Mạng máy tính 10 4,7 1,2 51 203 1 22/08/2018 25/08/2018 Lê Viết Thanh  1
22 Tin học 17607007 Quản trị cơ sở dữ liệu  5 3 1,2 51 204 1 21/08/2018 21/08/2018 Nguyễn Việt Hùng 1