Nhảy đến nội dung
x

[CĐ,TC] Kết quả điểm thi tốt nghiệp - Đợt tháng 8.2018

- Thời gian nhận đơn phúc khảo điểm thi: từ ngày 4/9 đến hết ngày 8/9/2018 tại Phòng 010 (mẫu đơn phúc khảo tải tại đây)

- Thời gian công bố kết quả chấm điểm phúc khảo: từ ngày 17/9/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9/2018

- Thời gian phản hồi danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9 đến hết ngày 17/9/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp chính thức: từ ngày 21/9/2018