Nhảy đến nội dung
x

[CĐ] Khóa mới nhập học năm 2018 (Khối lớp 186) - Lịch kiểm tra hệ số 2 + lịch thi kết thúc môn Giáo dục quốc phòng an ninh 1,2 - Học kỳ 1/2018-2019

1/ Mỗi nhóm học được chia thành 2 ca kiểm tra/thi (1 ca lúc 14h30 - 1 ca lúc 15h30). Danh sách cụ thể từng ca kiểm tra/thi được giáo viên giảng dạy công bố ngay trong buổi học của ngày kiểm tra/thi.

2/ Hình thức thi: trắc nghiệm

3/ SV có điểm trung bình kiểm tra dưới 5.0 sẽ bị cấm thi kết thúc môn

4/ Lịch kiểm tra - thi

TT Nhóm  Tên môn học
số
thi
Thứ Giữa kỳ (hệ số 2) - Hình thức Trắc nghiệm Cuối kỳ - Hình thức Trắc nghiệm
Tuần
Ngày/ Tháng
Thời gian Phòng  Giờ thi Tuần
Ngày/ Tháng
Thời gian Phòng  Giờ thi
1 Nhóm 1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 3 Tuần 8
23/10/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 12
20/11/2018
60 Phút 402 14h00
2 Nhóm 1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 3 Tuần 8
23/10/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 12
20/11/2018
60 Phút 402 15h30
3 Nhóm 1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 3 Tuần 16
18/12/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 19
08/01/2019
60 Phút 402 14h00
4 Nhóm 1 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 3 Tuần 16
18/12/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 19
08/01/2019
60 Phút 402 15h30
5 Nhóm 10 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 6 Tuần 7
19/10/2018
40 Phút 201 14h30 Tuần 11
16/11/2018
60 Phút 201 14h00
6 Nhóm 10 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 6 Tuần 7
19/10/2018
40 Phút 201 15h30 Tuần 11
16/11/2018
60 Phút 201 15h30
7 Nhóm 10 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 6 Tuần 15
14/12/2018
40 Phút 201 14h30 Tuần 17
28/12/2018
60 Phút 201 14h00
8 Nhóm 10 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 6 Tuần 15
14/12/2018
40 Phút 201 15h30 Tuần 17
28/12/2018
60 Phút 201 15h30
9 Nhóm 11 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 7 Tuần 7
20/10/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 11
17/11/2018
60 Phút 402 14h00
10 Nhóm 11 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 7 Tuần 7
20/10/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 11
17/11/2018
60 Phút 402 15h30
11 Nhóm 11 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 7 Tuần 15
15/12/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 17
29/12/2018
60 Phút 402 14h00
12 Nhóm 11 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 7 Tuần 15
15/12/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 17
29/12/2018
60 Phút 402 15h30
13 Nhóm 12 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 7 Tuần 7
20/10/2018
40 Phút 201 14h30 Tuần 11
17/11/2018
60 Phút 201 14h00
14 Nhóm 12 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 7 Tuần 7
20/10/2018
40 Phút 201 15h30 Tuần 11
17/11/2018
60 Phút 201 15h30
15 Nhóm 12 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 7 Tuần 15
15/12/2018
40 Phút 201 14h30 Tuần 17
29/12/2018
60 Phút 201 14h00
16 Nhóm 12 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 7 Tuần 15
15/12/2018
40 Phút 201 15h30 Tuần 17
29/12/2018
60 Phút 201 15h30
17 Nhóm 2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 3 Tuần 8
23/10/2018
40 Phút 501 14h30 Tuần 12
20/11/2018
60 Phút 501 14h00
18 Nhóm 2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 3 Tuần 8
23/10/2018
40 Phút 501 15h30 Tuần 12
20/11/2018
60 Phút 501 15h30
19 Nhóm 2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 3 Tuần 16
18/12/2018
40 Phút 501 14h30 Tuần 19
08/01/2019
60 Phút 501 14h00
20 Nhóm 2 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 3 Tuần 16
18/12/2018
40 Phút 501 15h30 Tuần 19
08/01/2019
60 Phút 501 15h30
21 Nhóm 3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 4 Tuần 7
17/10/2018
40 Phút 201 14h30 Tuần 11
14/11/2018
60 Phút 201 14h00
22 Nhóm 3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 4 Tuần 7
17/10/2018
40 Phút 201 15h30 Tuần 11
14/11/2018
60 Phút 201 15h30
23 Nhóm 3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 4 Tuần 15
12/12/2018
40 Phút 201 14h30 Tuần 17
26/12/2018
60 Phút 201 14h00
24 Nhóm 3 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 4 Tuần 15
12/12/2018
40 Phút 201 15h30 Tuần 17
26/12/2018
60 Phút 201 15h30
25 Nhóm 4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 4 Tuần 7
17/10/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 11
14/11/2018
60 Phút 402 14h00
26 Nhóm 4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 4 Tuần 7
17/10/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 11
14/11/2018
60 Phút 402 15h30
27 Nhóm 4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 4 Tuần 15
12/12/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 17
26/12/2018
60 Phút 402 14h00
28 Nhóm 4 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 4 Tuần 15
12/12/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 17
26/12/2018
60 Phút 402 15h30
29 Nhóm 5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 4 Tuần 7
17/10/2018
40 Phút 501 14h30 Tuần 11
14/11/2018
60 Phút 501 14h00
30 Nhóm 5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 4 Tuần 7
17/10/2018
40 Phút 501 15h30 Tuần 11
14/11/2018
60 Phút 501 15h30
31 Nhóm 5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 4 Tuần 15
12/12/2018
40 Phút 501 14h30 Tuần 17
26/12/2018
60 Phút 501 14h00
32 Nhóm 5 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 4 Tuần 15
12/12/2018
40 Phút 501 15h30 Tuần 17
26/12/2018
60 Phút 501 15h30
33 Nhóm 6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 5 Tuần 7
18/10/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 11
15/11/2018
60 Phút 402 14h00
34 Nhóm 6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 5 Tuần 7
18/10/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 11
15/11/2018
60 Phút 402 15h30
35 Nhóm 6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 5 Tuần 15
13/12/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 17
27/12/2018
60 Phút 402 14h00
36 Nhóm 6 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 5 Tuần 15
13/12/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 17
27/12/2018
60 Phút 402 15h30
37 Nhóm 7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 5 Tuần 7
18/10/2018
40 Phút 201 14h30 Tuần 11
15/11/2018
60 Phút 201 14h00
38 Nhóm 7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 5 Tuần 7
18/10/2018
40 Phút 201 15h30 Tuần 11
15/11/2018
60 Phút 201 15h30
39 Nhóm 7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 5 Tuần 15
13/12/2018
40 Phút 201 14h30 Tuần 17
27/12/2018
60 Phút 201 14h00
40 Nhóm 7 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 5 Tuần 15
13/12/2018
40 Phút 201 15h30 Tuần 17
27/12/2018
60 Phút 201 15h30
41 Nhóm 8 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 5 Tuần 7
18/10/2018
40 Phút 501 14h30 Tuần 11
15/11/2018
60 Phút 501 14h00
42 Nhóm 8 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 5 Tuần 7
18/10/2018
40 Phút 501 15h30 Tuần 11
15/11/2018
60 Phút 501 15h30
43 Nhóm 8 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 5 Tuần 15
13/12/2018
40 Phút 501 14h30 Tuần 17
27/12/2018
60 Phút 501 14h00
44 Nhóm 8 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 5 Tuần 15
13/12/2018
40 Phút 501 15h30 Tuần 17
27/12/2018
60 Phút 501 15h30
45 Nhóm 9 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 6 Tuần 7
19/10/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 11
16/11/2018
60 Phút 402 14h00
46 Nhóm 9 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1 60 6 Tuần 7
19/10/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 11
16/11/2018
60 Phút 402 15h30
47 Nhóm 9 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 6 Tuần 15
14/12/2018
40 Phút 402 14h30 Tuần 17
28/12/2018
60 Phút 402 14h00
48 Nhóm 9 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2 60 6 Tuần 15
14/12/2018
40 Phút 402 15h30 Tuần 17
28/12/2018
60 Phút 402 15h30