Nhảy đến nội dung
x
[CĐ,TC] Kết quả thi và xét tốt nghiệp (dự kiến) - Đợt thi tháng 12/2018

_ Kết quả thi và xét tốt nghiệp: xem chi tiết ở file đính kèm

_ Thời gian phản hồi và nộp đơn phúc khảo (tải mẫu đơn tại đây): đến hết ngày 31/12/2018

 

[TC 3 năm] Khối lớp 15CH103; 15CD103; 15CL103; 15CS103 - Kết quả thi tốt nghiệp và xét tốt nghiệp dự kiến - Đợt thi tháng 9/2018

Lưu ý: 

- Thời gian nộp đơn phúc khảo điểm (mẫu đơn tải tại đây) và phản hồi danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/10 đến hết ngày 16/10/2018.

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp chính thức: từ ngày 25/10/2018

[TC 3 năm] Khối lớp 15CD103; 15CH103; 15CL103; 15CS103 - Danh sách chính thức dự thi tốt nghiệp + Phân bố phòng thi + Lịch thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 9/2018

1/ Danh sách chính thức dự thi và phân bố phòng thi (xem chi tiết ở file đính kèm)

2/ Lịch thi tốt nghiệp

[CĐ,TC] Kết quả xét tốt nghiệp (dự kiến) - Đợt thi tháng 8/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9/2018

- Thời gian phản hồi danh sách xét tốt nghiệp dự kiến: từ ngày 10/9 đến hết ngày 17/9/2018

- Thời gian công bố danh sách xét tốt nghiệp chính thức: từ ngày 21/9/2018

[TC 3 năm] Khối lớp 15CD103, 15CL103, 15CH103, 15CS013 - Danh sách xét dự kiến đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp - Đợt thi tháng 9/2018

Lưu ý:

- Thời hạn phản hồi danh sách đủ điều kiện dự thi: đến hết ngày 14/8/2018 tại Phòng 010 (gặp cô Hiền hoặc thầy Lương)

 

[CĐ,TC] Kết quả dự kiến xét học vụ năm học 2017-2018

Lưu ý:

- Thời hạn phản hồi kết quả xét học vụ: đến hết ngày 14/9/2018 tại Phòng đào tạo 010 (gặp cô Hiền hoặc thầy Lương)

- Thời hạn công bố kết quả xét học vụ chính thức: ngày 20/9/2018 

Subscribe to Xử lý học vụ-Tốt nghiệp