Nhảy đến nội dung
x

Công đoàn trường

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC
1

 

Vũ Phạm Tín

 
Chủ tịch công đoàn
Phụ trách chung
Đảm bảo việc thực hiện đúng cam kết của người lao động, cùng với chính quyền giải quyết các vi phạm cam kết. Phụ trách  quan hệ đối ngoại
2
 
ThS.Đỗ Thị Hoa Quyên
 
P.chủ tịch công đoàn
Phụ trách tài chính, phó ban nữ công, phụ trách công tác chính trị tư tưởng
 
3
 
Nguyễn Việt Hùng
 
Uỷ ban kiểm tra
Phụ trách công tác thi đua, hành chánh tổng hợp, công tác tổ chức công đoàn, chính sách công đoàn.